SDB_66075_opn-gleitmetall-montagepaste-anti-seize-alu-basis