SDB_61501_opn-gleitmetall-montagespray-alupaste-anti-seize